Pogovori

Pogovor #19: z avtorico knjige Mina HB Susanno Mattiangeli / Conversazione con Susanna Mattiangeli, autrice di Matita HB

Prevajal je: Alex Kama Devetak

Susanna Mattiangeli je izvrstna italijanska avtorica, ki za otroke že vrsto let ustvarja različne projekte, vodi risarske in lutkovne delavnice ter poučuje kreativno pisanje. Piše knjige za otroke, do sedaj so pri nas izšle tri njene knjige, vse pri založbi KUD Sodobnost International. V prevodu Dušanke Zabukovec smo dobili dve slikanici, Učiteljica in Kdo je Nino?, v letošnjem letu pa še knjigo za starejše otroke Mina HB. Za svoja dela je leta 2018 prejela eno najprestižnejših italijanskih nagrad na področju otroške književnosti – Andersenovo nagrado za pisateljico leta.

Susanna Mattiangelli è un’eccellente autrice italiana che da molti anni crea vari progetti, scrive libri per bambini, insegna scrittura creativa, tiene laboratori di disegno e di burattini. Nel 2018 ha ricevuto il premio Andersen, il più prestigioso riconoscimento italiano attribuito ai migliori libri per ragazzi. Fin’ora in sloveno sono stati tradotti tre libri, pubblicati da KUD Sodobnost International: due libri illustrati, Come funziona la maestra e Uno come Antonio, e quest’anno anche il libro per bambini Matita HB, tutti tradotti da Dušanka Zabukovec. 


Kaj poleg pisanja še rada počneš? Kateri so tvoji hobiji? / Cosa ti piace fare oltre a scrivere? Quali sono i tuoi hobby?

Rada berem, grem na sprehode (to dvoje tudi kdaj združim, ampak v mestu je to nevarno), se potepam po Rimu in si ogledam kakšno umetniško delo, včasih rada doma ustvarjam z lesom ali papirjem, slikam akvarele, rišem.

Mi piace leggere, camminare (a volte riesco a fare le due cose insieme ma in città è pericoloso), andare in giro per Roma a vedere delle opere d’arte; ogni tanto mi piace fare dei lavori in casa con il legno o con la carta, dipingere con l’acquerello, disegnare.

Kaj te pri pisanju knjig navdihuje? Pišeš namreč knjige za otroke. / Cosa ti ispira quando scrivi libri per bambini?

Pogosto dobivam ideje med hojo, med poslušanjem pogovorov ali opazovanjem prizorov po ulicah. V nasprotnem primeru se zgodi, da sledim določenemu ritmu, vstopim v določeno stanje duha, s katerim na nov način vidim, kaj imam okoli sebe, in tako se lahko zgodi, da dobim idejo za knjigo ali prizor za zgodbo.

Spesso mi vengo delle idee camminando, magari ascoltando conversazioni oppure osservando scene in giro per le strade. Altrimenti mi capita di seguire un certo ritmo, di entrare in un certo stato d’animo che mi fa vedere quello che ho intorno in un modo nuovo e allora può succedere che arrivi l’idea per un libro o per un episodio da inserire in una storia.

Si kdaj razmišljala, da bi v prihodnosti pisala tudi knjige za odrasle? / Hai mai pensato di scrivere libri per adulti?

Nisem začela pisati z mislijo na ciljno publiko. Sčasoma sem ugotovila, da bi lahko bilo zanimivo, če bi moje zgodbe in ideje postale dostopne otrokom, zato sem začela iskati primeren jezik, ki bi lahko govoril tako deklicam kot dečkom. Pravim tudi, saj nekatera moja besedila so mišljena bodisi za otroke bodisi za odrasle. Med besedili, ki jih zadržujem zase, je nekaj zgodb in pesmi, ki niso primerne za otroško populacijo, ampak nisem nikoli razmišljala o tem, da bi jih objavila.

Io non ho iniziato a scrivere pensando a un pubblico di riferimento. Con il tempo ho capito che le mie storie, le mie idee avrebbero potuto avere un esito interessante se le avessi rese accessibili a bambine e bambini, così ho iniziato a cercare un linguaggio efficace, che parlasse anche a loro. Dico anche perché alcuni testi che ho scritto sono pensati sia per piccoli che per grandi. Tra le cose che scrivo e che tengo per me c’è un certo numero di racconti o poesie non molto accessibili a un pubblico bambino ma non ho mai pensato veramente di pubblicare nulla.

V slovenščini sta do sedaj pri založbi KUD Sodobnost International izšli dve slikanici, tokrat pa še tvoja knjiga Mina HB, ki pa nagovarja starejše otroke. Kako se pisanje pri tem razlikuje? / La casa editrice KUD Sodobnost International ha già pubblicato due tuoi libri illustrati per bambini più piccoli, mentre il tuo attuale romanzo Matita HB (in sloveno Mina HB) è rivolto ai bambini dai 6 anni in su. Quant’è diverso scrivere libri illustrati dai romanzi? Che differenze vedi?

Začela sem s slikanicami, ker mi ustreza njihova kratkost: uživam piliti majhno število besed, jih čistiti in brisati. Temu namenim res veliko časa. Besedilo za slikanico se, ko nimam drugih alternativ, pogosto približa poeziji: v najboljših primerih za tisto zamisel, tisti prizor lahko uporabim zgolj tiste besede in nobene druge. Razlika med slikanico in poezijo je v tem, da slikanica je v dialogu z ilustracijami: obstajajo slikanice, kjer se ne da ločiti ilustracij od besedila, ne da bi pri tem izgubili del pomena. Pri prozi to brušenje besed ni nujno, pravzaprav bi to včasih lahko celo otežilo zgodbo. Vsekakor rada pišem kratke zgodbe, ki jih potem združim v večjo celoto, kot v primeru Mine HB, saj se navdušujem nad razmišljanjem o odpiranju, razširjanju in zapiranju vsake zgodbe.    

Io ho iniziato con i testi per gli albi illustrati perché la brevità mi si addice: mi appassiona passare molto tempo su poche parole, fare un lavoro di pulizia e di sottrazione. Il testo per un albo si avvicina a volte alla poesia quando non ha soluzioni alternative: nei casi migliori quel concetto, quella scena può essere detta solo con quelle parole e non altre. La differenza con la poesia è che il testo per l’albo dialoga con delle illustrazioni: ci sono albi in cui non è possibile dividere le parole dalle immagini senza perdere una parte del significato. Nella prosa questo lavoro di cesello sul testo non è necessario e anzi, a volte potrebbe appesantire il racconto. Io comunque preferisco scrivere narrazioni brevi che poi raccolgo in una storia unica, come nel caso di Matita HB, perché mi appassiona pensare all’apertura, all’espansione e alla chiusura di ogni racconto.

V Italiji so v seriji knjig o Matiti HB izšle že tri knjige. Kako so jo sprejeli domači bralci? Si dobila kakšne povratne informacije (feedback)? / In Italia sono già stati pubblicati tre romanzi della serie su Matita HB. Com’è stata accolta Matita HB in Italia? Quali feedback hai ricevuto?

Mina HB se je rodila v nekaterih zgodbah, ki sem jih pisala zgolj za zabavo, zdi se mi, da sta se ta lahkotnost in nepretencioznost ohranili v času. Že po prvih recenzijah sem razumela, da je bila dobro sprejeta. To je postalo še bolj očitno po prvih srečanjih z deklicami in dečki, ki so jo prebrali: jasno je bilo, da so brali iz čistega užitka in ne, ker bi to morali prebrati. To se pri srečanjih z mladimi bralci res pozna, saj se tudi sama zelo zabavam z njimi in z njihovimi vprašanji.  

Matita HB è un personaggio che è nato da un primo nucleo di storie scritte per puro divertimento e credo che abbia mantenuto questa leggerezza e questa gratuità nel tempo. Ho capito che era stato bene accolto fin dalle prime recensioni ma soprattutto fin dai primi incontri con le bambine e i bambini che lo avevano letto: si capiva che quella lettura non era stata un dovere ma un autentico piacere e infatti gli incontri pubblici che faccio per rispondere alle domande dei lettori di Matita molto divertenti anche per me.

Ali si v Matito HB prelila tudi kakšen delček sebe? Si bila v otroštvu taka kot Matita? / Quanto sei simile a Matita HB? Da bambina eri come lei?

Če odštejem črne lase, sploh ji nisem bila nikoli podobna. Bila sem zelo počasna, manj zbujena in bi rekla tudi manj enakomerna pri razpoloženju: skakala sem od zelo temne melanholije vse do zelo ustvarjalne zanesenosti. Mina je zelo verjetno nekdo, s katero bi rada bila prijateljica, saj bi povlekla najboljše iz mene.

A parte i capelli neri, non ero affatto come lei. Io ero molto più lenta, meno sveglia direi e anche meno uniforme nell’umore: passavo dalla malinconia più buia all’esaltazione creativa. Matita è sicuramente qualcuno con cui io avrei voluto fare amicizia: lei avrebbe tirato fuori il meglio da me.

Zakaj misliš, da je branje (predvsem v otroštvu) pomembno? / Pensi che leggere (specialmente durante l’infanzia) sia importante?

Mislim, da je prav tako pomembno kot poslušanje glasbe, gledanje lepih filmov, risanje, športanje in družabno življenje. Branje je temeljna sestavina razvoja in ga je treba spodbujati tako kot vse ostale komponente: je način, kako se lahko izboljšamo, a seveda ni edini.

Penso che sia importante come ascoltare la musica, vedere bei film, disegnare, fare sport, avere una vita sociale. La lettura è una componente fondamentale della formazione e va promossa come tutto il resto: è una possibilità per migliorarsi, non l’unica.

Ali se poskušaš kdaj sama, kot pisateljica, angažirati, da bi spodbujala branje? Meniš, da so Italijani redni bralci? / In che modo può uno scrittore/una scrittrice impegnarsi per incoraggiare la lettura? Credi che gli italiani siano lettori assidui?

Zdi se mi, da če res hočemo ceniti lepe stvari, rabimo trud, za katerega je potreben tudi kanček užitka: to je proces, ki je sicer samozadosten, a ki se včasih ne sproži sam. Večinoma je potrebna velika doza inteligence in specifičen postopek, s katerim lahko usposobiš bralke in bralce, kako vklopiti tisti užitek. To delo je lahko tudi neuspešno, kajti branje je naporno, seveda moram dodati, da včasih ni vredno. Avtorice in avtorji bi se morali vedno vprašati, ali to kar pišejo je vredno truda njihovih najbolj šibkih bralcev. Vsekakor mislim, da branje, če je ponujeno pravočasno, lahko ponovno postane del življenja nekoga, tudi po dolgem času. V Italiji, tako vsaj pravijo statistike, se med odraslimi ne bere veliko, je pa branje zelo pogosto med otroki do 13. leta. Pravijo, da za tem pride kar nekaj zunanjih dražljajev, osebno mislim, da je to res. Stanje se mi ne zdi tako katastrofalno, kajti vem, da vsako sredstvo lahko pripelje do zanimanja, do truda, do učenja, seveda razumljeno v širšem pomenu besed. Verjamem, da bi se lahko še marsikaj naredilo za izboljšanje kulturnih vsebin države in to v več različnih oblikah. 

Penso che per apprezzare davvero le cose belle serva un impegno che non può essere affrontato senza una dose di piacere: è un processo che si autoalimenta e che non si innesca sempre da solo. La maggior parte delle volte è necessaria tanta intelligenza e un lavoro specifico per formare lettrici e lettori, per attivare quel piacere. Anche con le migliori intenzioni si fallisce perché leggere è una fatica e bisogna dire, non sempre vale la pena. Le scrittrici e gli scrittori dovrebbero chiedersi sempre se quello che scrivono vale la fatica dei loro lettori più fragili. Comunque credo che la lettura, se proposta in tempo, riaffiori nella vita anche dopo lunghe pause. In Italia, a quanto dicono i dati, non si legge molto tra gli adulti mentre entro i 13 anni la lettura è un’attività molto praticata. Si dice che dopo arrivano troppe distrazioni esterne e credo che sia vero, io però non sono catastrofista in questo senso perché so che ogni mezzo può portare all’interesse, all’impegno, allo studio inteso in senso ampio. Credo che si possa fare molto per migliorare i contenuti culturali di un paese, in molte forme diverse.

Kaj rada bereš? / Che cosa ti piace leggere?

Berem veliko italijanske, angleške in ameriške (mišljeno kot celoten kontinent) proze 20. stoletja. Rada spremljam objave novih romanov in zgodb za vse starosti, tako v Italiji kot v Evropi: trudim se, žal ne ostane veliko časa za sodobno esejistiko.

Leggo molta narrativa del ‘900 italiano, inglese, americano (intendendo l’intero continente). Mi piace tenermi aggiornata sui romanzi e i racconti scritti in Italia e in Europa per tutte le fasce di età: faccio il possibile e non resta molto tempo per la saggistica recente.

Kupljena ali sposojena knjiga? Koliko knjig približno kupiš na leto? / Libro acquistato o preso in prestito? Quanti libri compri in media in un anno?

Vedno sem se veliko posluževala knjižnic, letos sem žal izgubila navado, saj se moraš naročiti in se mi to zdi težje izvedljivo. Ogromno kupujem, seveda, raje v samostojnih knjigarnah.

Ho sempre usato molto le biblioteche ma quest’anno ho perso l’abitudine perché bisogna prendere appuntamento e mi pare più difficile. Compro molto, sì, preferendo sempre le librerie indipendenti.

Ali so ti starši v otroštvu brali knjige? Najljubša knjiga iz otroštva? / I tuoi genitori ti leggevano i libri? Qual era il tuo libro d’infanzia preferito?

Ko sem bila otrok, mi je mama vedno brala knjige, medtem ko je oče bral samo svoje knjige. Obe metodi se mi zdita zelo učinkoviti. Sama sem bila velika bralka stripov: Topolino (italijanska verzija stripov Miki Miške, op. p.), Mafalda, Asterix. Prva knjiga, ki sem jo prebrala v celoti in nekaj odlomkov tudi naučila na pamet, je bila Filastrocche in Cielo e in Terra, Giannija Rodarija.

Mia madre mi leggeva i libri quando ero piccola, mentre mio padre leggeva i suoi in continuazione. Erano entrambi due metodi efficaci. Io ero una gran lettrice di fumetti: Topolino, Mafalda, Asterix. Però il libro che ho letto per primo e di cui ho imparato subito dei brani a memoria è le Filastrocche in Cielo e in Terra di Gianni Rodari.

Topolino
Gianni Rodari: Filastrocche in Cielo e in Terra

Katere tri knjige (poleg svojih, seveda) bi v branje predlagala bralcem mojega bloga? Lahko so knjige tudi samo v italijanščini. / Tre libri (oltre al tuo, ovviamente) che consiglieresti ai lettori del mio blog. I libri possono essere anche solo in italiano.

Miss Charity, avtorice Marie Aude Murail; I Piccini di Gashlycrumb (The Gashlycrumb Tinies), avtorja Edward Gorey in C’era Due Volte il Barone Lamberto Giannija Rodarija.

Miss Charity di Marie Aude Murail; I Piccini di Gashlycrumb (The Gashlycrumb Tinies) di Edward Gorey; C’era Due Volte il Barone Lamberto di Gianni Rodari.

Marie Aude Murail:
Miss Charity
Edward Gorey:
I piccini di Gashlycrumb
Gianni Rodari: C’era Due Volte il Barone Lamberto

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.